werkgebied

Euthanasiezaken

Douanerecht

Ruilverkaveling

Farmaceutisch recht

Kwekersrecht

Medisch tuchtrecht

Vervoer over water

Energierecht

Schenkbelasting

Remigratie

Erfbelasting

Vervoer van zaken

BKR-zaken

Bomenrecht

Telecomrecht

Vervoer over de weg

Beleggen

Omzetbelasting

Factoring

Wwft

Verzekeringsrecht

Leasing

Invorderingsrecht

Afvalstoffen

Inkomstenbelasting

Hippisch recht

Beveiliging

Mobiele diensten

KIFID

FVP

Pachtrecht

Patiëntenrechten

TOG

Octrooirecht

Transportrecht

Fiscaal procesrecht

Onteigeningsrecht

Flora –en Faunawet

Architectenrecht

Natuurbescherming

Nationale Ombudsman

Hosting

Mediation

Naburige rechten

WLZ

Automatisering

Mediarecht

Bankrecht

Cloud

Vergunningverlening

Webwinkels

Databankenrecht

Reclamerecht

Arbitrage

IE-beslag

Jeugdwet

AIO

Modellenrecht

Planschade

BBZ

Know-howbescherming

Militair strafrecht

Waarborgfondsen

Softwarelicenties

Zvw

Portretrecht

Asielrecht - algemeen

Milieurecht

IT-contracten

IT-recht - algemeen

Huurtoeslag

Gezondheidsrecht

ANW

WSNP - schuldeiser

Bestemmingsplan

AKW

Vreemdelingenbewaring

Woningwaardering

IOAZ

Reizen/ANVR

WAZO

Handelsnamen

Merkenrecht

AWBZ

Immigratierecht

Toeslagen

Pensioenrecht

Telefonie

Domeinnamen

Energieleverantie

PGB

WSNP – schuldenaar

Compliance

WMO

IE-zaken - algemeen

Jaarrekeningenrecht

Financieel Recht

Ambtenarenrecht

IOW

IOAW

AOW

Bestuursrecht - bouw

Appartementsrecht

BOPZ-zaken

Milieustrafrecht

Huurcommissie

Collaborative divorce

Europees arbeidsrecht

Uitleveringszaken

Fiscaal strafrecht

Wajong

ZZP

Franchise

Bouwrecht

lijfrentes

vorderingen etc.)

Bijzondere procedures

Auto’s/BOVAG

Vastgoedrecht

Erfpacht

vruchtgebruik

opstal

mandeligheid

Letselschade

TBS

Leerplichtzaken

WWB

Pandrecht

GBA/BRP-zaken

Erfdienstbaarheden

Hypotheekrecht

Penitentiair recht

Due dilligence

Handelingsbekwaamheid

WAO

Bestuursprocesrecht

Huur overig

Executiegeschillen

Onderwijsrecht

MKB

Economisch strafrecht

ZW

WIA/WGA/IVA

Eigendomsrecht

Fusies en overnames

Erfrecht - algemeen

Medezeggenschapsrecht

WW

Jeugdrecht - algemeen

Uitzendwerk

Verkeersstrafrecht

Detachering

Huur van woonruimte

Rechtmatige daad

Jeugdstrafrecht

CAO-recht

Rechtspersonenrecht

Jeugdrecht

Collectief ontslag

Vennootschapsrecht

Goederenrecht

Re-integratie

Strafprocesrecht

Arbeidscontractanten

Huurrecht - algemeen

Bestuursrecht

OTS/UHP

Huurrecht

Ondernemingsrecht

Boedelscheidingen

Strafrecht - algemeen

Strafrecht

Echtscheidingen

alimentatiezaken

omgangsregelingen

Onrechtmatige daad

Contractenrecht

Personen-

familie-

erfrecht

Verbintenissenrecht